S láskavým zvolením
UNIVERZA
ako sprostredkovateľa informácií vedúcich
k poznaniu, očisteniu histórie pre vedomé
BYTIE

Nadácia Autonómny človek

AKTIVITY

Aktivity nadácie

Autonómia človeka

….individuálna je kľúč k prirodzenej mravnosti. Každý človek je autonómny a schopný sám nezávisle od podmienok    a verejnej mienky zistiť čo je správne.

Živý človek

Aký je rozdiel medzi pojmam „Normálny občan – ovčan“ a pojmom „Oživený človek – Homo Vivo“ ?

Obyčajové právo

Živý človek versus zvykové právo. Základné stavebné zákony – KÓNY. Terminológia – nové významy slov. Pozitívne slová. Významová pojmológia.

Zdravie, životné prostredie

Dobré zdravie je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotný život jednotlivca.

Umenie

je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše – jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Je predmetom skúmania estetiky, umenovedy a filozofie umenia

Edukácia

Už čoskoro, video z prednášky

Občiny, dŕžavy

Občinové právo – je to nádej alebo nevyhnutnosť?

Čo je Dŕžava a ako sa spravuje?

Spolupráca

Máte službu či produkt, ktorý môže napomáhať našej komunite? Alebo viete prispieť k napĺňňaniu cieľov Nadácie Autonómny človek?

Veda a technika

…už čoskoro.  Všetko čo sa dotýka občinovej samosprávy.

Edukácia

Autonómia človeka

….individuálna je kľúč k prirodzenej mravnosti. Každý človek je autonómny a schopný sám nezávisle od podmienok    a verejnej mienky zistiť čo je správne.

Ide o etiku BYTIA.

Máme ju  v sebe od narodenia, pokiaľ je človeku poskytnutá vhodná miera informovanosti a všetkých, pre plnohodnotný život dôležitých faktorov,  ktoré mu pomôžu k osobnému rozvoju a naplneniu životného poslania.

Autonómia územná je samospráva prirodzená,  nenútená,  samovoľná,  nezávislá možnosť  viesť a riešiť svoju existenciu  na danom území.

Nadácia AČ poskytuje informácie vedúce k určenému verejnoprospešnému cieľu. Slúži na šírenie informácii o osobnej a územnej autonómii.

  • Jej cieľom je výlučne podpora verejnoprospešného účelu
  • Rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych hodnôt
  • Realizácia ľudských práv v zmysle humanitárnych cieľov pre záchranu života, prírody, vedy, umenia a zdravého prostredia pre edukáciu mladej generácie.

Nemá žiadne mocenské ambície, napomáha pri prevzatí zodpovednosti jednotlivcov v procese uvedomenia svojej osobnej suverenity ako daru od Zdroja.

Nadácia Autonómny človek sleduje výlučne verejnoprospešné ciele. Všetky informácie, ktoré podporujú autonómiu individuálnu sú tu vítané. Nevyhýbame sa spolupráci s inými organizáciami, spoločnosťami, jednotlivcami a družstvami.

Ktokoľvek bez rozdielu veku, pohlavia, vierovyzvania, vzdelania,  sociálneho zadelenia,  môže s nami spolupracovať ako konzultant, sympatizant, alebo korešpondent.

Správna rada nadácie je jej najvyšším orgánom. Nadácia nemá ambíciu rozširovať členskú základňu pre mocenské alebo obchodné účely. Ide o organizáciu svojpomoci a spolupráce.

Vážime si váš záujem o naše aktivity a tešíme sa na spoluprácu.

Zakladateľ a správca nadácie AČ               

Edukácia

Pozrite si prednášku
Prednáška Autonómia 1 – Živý človek a občiny

Viete čo znamená termín Živý človek?
Aký je rozdiel medzi slovami právny a legálny?
Čo je to Rímske a Zvykové právo?
Ako vznikol rodný list?  Čo je UCC?
Sme oddlžení?
Kto je slamák? Sme darček pre tento štát?

Päť tém. Jedna misia.

Nadácia Autonómny človek sleduje výlučne verejnoprospešné ciele. Misiou nadácie Autonómny človek je vzdelávať človekov v relevantných témach, aby si uvedomili svoje stvoriteľom dané a neodcudziteľné práva.

Autonómia človeka

Živý človek

Občiny a Dŕžavy

Zravie, životné prostredie

Veda a technika