Občinové právo

Vzdelávanie

Nádej, alebo nevyhnutnosť

Úvod vysvetlenie:
stav, ktorý dnes a denne zažívame, sa skôr podobá nočnej more ako šťastnému  životu v blahobyte. Nevhodné, až záškodnícke politické riadenie štátu, nemohúcnosť odvolania politikov, ale hlavne znemožnenie priameho zasahovania do vecí verejných. Jedným z priamych dôkazov ich nefunkčnosti je verejný nezáujem o riešenia spoločenských úloh. Čím je silne spochybnená prepožičaná moc politikom a nakladanie s ňou súčasným politickým režimom. Riešením sa ukazuje riadenie spoločnosti od jej základnej jednotky rodiny.

Občina, -y, –čín žen:
druh spoločného (čiastočného alebo úplného) vlastníctva, samosprávne združenie. Vytvárať územné celky je výhodné. Plynie to z dlhoročných skúseností, z ktorých taktiež vyplýva aj skutočnosť, že všetko to, čo občina svojou činnosťou nadobudne, je potrebné chrániť.

Občina je spolok rodín, ktoré dobrovoľné spojili svoje majetky, dohodli sa, že ich budú vlastnostnou, činorodou prácou zveľaďovať  a spoločne ochraňovať.

$

Vznik občiny

život občiny nie je obmedzený, iba na hranice jej územia. Práve naopak. Je predpoklad, že občiny budú medzi sebou zdieľať vedomosti, skúsenosti, výrobky a zvyky.

$

Občinové právo

pri schvaľovaní, nerozhoduje menšina, ani väčšina  a nikto sa nemôže zdržať hlasovania.

$

Postup pri spravovaní spoločnosti podľa OBČINOVÉHO PRÁVA

>  na tvorbe pravidiel sa podieľajú všetci podávaním návrhov 

návrhy na vytvorenie nových pravidiel môže podať každý bez obmedzenia veku

každý, kto sa prihlási s novým návrhom, musí byť vypočutý

predkladaný návrh musí byť primerane spracovaný, aby  bol zrozumiteľný pre všetkých

Najprv sa rieši a spracováva návrh na úrovni rodiny (rodinná rada), potom rodu (rodová rada), väčšej skupiny (ulice, miestnej časti, rôzne rady), občiny (občinová rada)

ak je návrh zrozumiteľný a vyhovuje všetkým, na občinovej rade VEČI sa prečíta jeho  úplné znenie.

vyjadriť sa k navrhovanému pravidlu môže každý, kto má pozmeňujúci návrh alebo počas prijímania nového pravidla na veči nikto iný nenavrhol lepšie riešenie, pravidlo je prijaté a vstupuje do platnosti po skončení občinovej schôdze veče. Prípadne dohodnutej skúšobnej dobe

pravidlo je zaznamenané v zápisnici a uložené do súboru platných pravidiel alebo pravidiel v skúšobnej dobe. Nikto nemôže ostať nespokojný či nezúčastnený.

Ak sa pravidlo prijalo hladko, je trvalo prijaté medzi platné pravidlá po skúšobnej dobe.

$

Dodržiavanie pravidiel a ich porušovanie

>  slovo povinnosť je dej, ktorý nastáva po určitej vine. Občina má podporovať zdravý rozvoj človeka a spôsob dodržiavania pravidiel musí byť postavený na ich chápaní, nie vymáhaní. Občinové právo má základ v našej kultúre odnepamäti.

Občina je spolok rodín čiastočne alebo úplne sebestačných, ktoré dobrovoľne spojili svoje majetky, dohodli sa, že ich budú  vlastnostnou činorodou prácou zveľaďovať a spoločne ochraňovať.

Sú schopné a ochotné prostredníctvom jednomyseľného schvaľovania návrhov tvoriť a dodržiavať spoločne vytvorené pravidlá.

Vzájomne sa podporovať, vytvárať podmienky na vzdelávanie, poznanie sveta, seba aj navzájom prostredníctvom všetkých dostupných spôsobov učenia pri zachovaní vzájomnej úcty, ochrany zdravia, prírody aj celého sveta.

$

Kopné právo

sa používalo ako spôsob riadenia spoločnosti. Kopní muži boli tí členovia spoločnosti, ktorí už v živote niečo dokázali. Kopné právo sa v dnešnej spoločnosti nedá úplne uplatniť. Jednak nie je dostatok kopných mužov a o spravovanie spoločnosti prejavuje záujem aj širšia verejnosť. Kopné právo malo aj svoje nevýhody, ktoré spočívali najmä v prísnom až zaujatom dodržiavaní tradícií.

vznik občinového práva je odpoveďou na súčasný stav spoločnosti, kde nespravodlivá demokracia melie z posledného a na kopných mužov treba ešte chvíľu počkať.

$

Pravda

o našej kultúre nemožno uvažovať ako o dogme. Skôr sa dá chápať ako veda, ktorá je založená na nemenných pravidlách stavby sveta, ktoré sa nazývajú KÓNY. Bohatstvo našej kultúry prevyšuje bohatstvo akejkoľvek kultúry na našej Zemi a na jej preštudovanie nepostačí jeden ľudský život.

> PRAV –   pravidlá podľa, ktorých vesmír pracuje.
>
NAV –   všetko hmotné aj nehmotné, čo vesmír obsahuje.
JAV –  prejavená časť NAV, podľa pravidiel PRAV.

> PRAV –   pravidlá podľa, ktorých vesmír pracuje.
>
DA – súhlas, venovanie, odovzdanie.

…. inými slovami: Pravda je to, čomu veríme. To následne aj prežiť. Ak chceme vedieť, aká je naša pravda, pozrime sa na život, ktorý žijeme. Čomu veríme, to žijeme ….

        To je naša životná pravda.

 

$

Právo

život je z poverenia sveta PRAV.  Preto PRÁVO je prirodzeným javom života. Je už totiž pri narodení. Rodíme sa ako slobodné bytosti z vôle nášho stvoriteľ. A ako slobodné bytosti máme tvoriť v javnom svete v súlade s láskou. Také pravidlá stavby sveta, také KÓNY. Takto je svet vymyslený a taký ho máme prijať.

vedomie vás spája s vaším stvoriteľom, nech si pod týmto slovom predstavíte čokoľvek. Ak je jedinec nevzdelaný v umení života, nie je pozorný, alebo jeho pozornosť sa zameriava na základné pudy, často sa nechá nachytať i oklamať.

   …. šťastie a blahobyt sú otázkou vzdelania a rozhľadenosti …. za slobodu sa nebojuje, 

     tú si treba uvedomiť …. právo na život  v  blahobyte a láske je potrebné uplatňovať. 

                Treba ho žiť ….

Uvedomiť si to, znamená byť vedomím. To vás privedie k vďačnosti, spolupatričnosti a pokore. Taká bola cesta našich predkov a teraz je to cesta naša. Človeku, ktorý si toto plne uvedomuje a žije podľa týchto jednoduchých právd, sa hovorí ….

…. ŽIVÝ ČLOVEK ….

Dodržiavanie týchto PRAVidiel, zabezpečuje sPRÁVny chod spoločnosti. Na vytváraní pravidiel sa podieľajú všetci členovia spoločnosti, a to buď priamo alebo nepriamo. Nepriamo sa podieľajú napr. deti, ktoré síce nevedia navrhovať možné zmeny, ale svojím správaním dávajú najavo, ktoré pravidlo im vyhovuje a ktoré nie. Dobrovoľné dodržiavanie pravidiel je jedným z opisov slobodnej spoločnosti.

$

Rodina, ako základ všetkého

…. Rodina je základ ľudstva ….

> v poslednom čase sa v spoločnosti rozmáha nepeknosť, že rodina stráca zmysel. Že je v rozklade, inštitúciou, ktorá bráni jedincovi v rozlete. Ktokoľvek, kto vám bude rozprávať, že rodina je prežitok a že jedinec je dôležitejší ako rodina, je práve ten, ktorý vás chce oklamať. Sústreďte sa, prosím, práve na svoju rodinu, v nej je najväčšia sila.

$

Uplatňovanie práva

občinovému právu sa musíme všetci učiť najprv na úrovni rodiny. Až potom ho spoločne a trpezlivo precvičovať v občinách či skupinách ľudí, ktorým na tom záleží. Určite aj budete hútať nad tým, napr. čo s neposlušnými členmi a ich prípadným usmernenín, v prvom rade sa naučme účinne a zmysluplne dohovoriť.

Pri výnimočných udalostiach treba požiadať členov domobrany o pomoc pri vytváraní a dohadovaní spoločných pravidiel. Dodržiavanie pravidiel sleduje určená skupina, kvôli ich správnemu pochopeniu. Záznam z ich činnosti sa pravidelne predkladá na občinovej veči (schôdzi). Pravidlá, ktoré sú účinné sa musia prehodnotiť.

Vzdelávanie

Dŕžava

$

Dŕžava, -y-žav

> je spolok občín, ktoré tvoria celok na základe dobrovoľnosti a spolupráce.

$

Dŕžava a jej zloženie

> slúži ako zastrešujúci súdržný celok s obmedzenými právomocami samorozhodovania. Má viac kultúrny a duchovný význam než hospodársky. Takisto zastrešuje riadenie občín pri nepredvídateľných udalostiach, akými sú živelné pohromy, alebo vojna.    

$

Dŕžava a jej spravovanie

> spravovanie dŕžavy sa vykonáva prostredníctvom dŕžavnej rady. Obrannú vojenskú stratégiu vedie na úrovni odborných odporúčaní a až v stave vojny preberá plné velenie. Preberá úlohu najvyššieho veliteľstva. Dŕžavná rada má vo svojej právomoci spravovať hospodárenie na úrovni odporúčaní, taktiež spravovať aj zdravotníctvo, (zdravotná starostlivosť je bezplatná), školstvo má dva stupne, (všeobecný a odborný

> V dŕžave sa neplatia dane. Hmotné zabezpečenie jej činnosti vyplýva z úspešnej činnosti jej oblastí (sfér, rád).

$

Dŕžava a jej hospodárstvo

>  hospodárstvo dŕžavy je zložené z hospodárstiev občín. Dŕžava nie je vlastníkom vo význame tohto slova, ale skôr sa dá chápať ako podielnik občín. 

$

Dŕžava a medzinárodné vzťahy

už na úrovni rodiny sa jej členovia vychovávajú k tomu, aby ich prvotným záujmom  bola obojstranná dohoda. Obchodníci, ktorí preukážu potrebnú odbornú spôsobilosť a šikovnosť, dostanú, ponuku od dŕžavnej rady,  aby zastupovali občiny na dŕžavnej úrovni    na medzinárodnom trhu.

$

Dŕžava a medzinárodné vzťahy

je spolok občín, ktoré tvoria celok na základe dobrovoľnosti a spolupráce

$

Hospodársky a spoločenský úpadok, klamstvo, podvody, porušovanie ľudských práv, takto a ešte možno aj tvrdšie by sme mohli opisovať udalosti, ktoré sa dejú v známom svete. Slovo kríza sa dá vysvetliť ako najvyšší stav napätia. Skutočným riešením je všetkým krízam predísť.

    

Zvládnutie akýchkoľvek kríz si vyžaduje uplatnenie schopností a vedomostí práve tých jednotlivcov, ktorí sú na to,pripravený a majú podporu rodiny.