Slováci - Slovieni

Vzdelávanie

Slováci – Slovieni

Veľmi zaujímavé je významné postavenie Slovákov – Slovienov (Slovien, Slovienka, Slovensko) ako národa, pretože podľa najnovších štúdií patríme medzi najstaršie národy v Európe vôbec.

Genetický výskum doc. Feráka priniesol pre nás zaujímavé výsledky. Sme totiž rekordérmi etnickej autenticity. Pomaly 85% Slovákov zdedilo gény, ktoré sa vyskytovali v strednej Európe a na našom území už pred 8000 rokmi. Sme teda pôvodní obyvatelia Slovenska, vždy sme pod Tatrami žili. Patríme medzi najstaršie etnikum v Európe.

Gény, ktoré máme, sa v Európe vyskytovali už pred 20 až 50 tisíc rokmi. Obdobný genetický výskum radí Walesanov na druhé miesto. Totiž cez 70% obyvateľov Walesu má 6000 rokov staré gény viazané na ich územie. Na poslednom mieste v rebríčku sa umiestnili Maďari, nakoľko len 5% obyvateľov Maďarska má gény staromaďarské.

Polovica Maďarov má gény slovanské (slovenské). Celé generácie Maďarov, potláčaním pravdy, žijú teda už niekoľko storočí vo veľkom klame a sebaklame. Už v roku 1991 na to upozornil renomovaný genetik L. L. Cavalli Sforza, profesor Stanfordskej univerzity (USA). Výsledky svojej veľkoplošnej genetickej štúdie, ktorú uskutočnil na území dnešného Maďarska zhodnotil profesor následovne:

Maďarsko v Európe je anomáliou. Jazyk je ázijský, ale obyvateľstvo európske, väčšinou slovanské. A títo Slovania sú pôvodným obyvateľstvom Karpatskej kotliny. Absolútna väčšina obyvateľov Maďarskej republiky nie je etnicky maďarská, je prevažne slovanská a kontinuálne európska. Zostalo iba maďarské meno a aglutinujúci jazyk. „Maďarských génov niet.“ (Scientic American, november 1991).

V ľudovej reči povedané: každý druhý Maďar je Slovák, len o tom ešte nevie… Vyššie spomínaná informácia od profesora Sforzu nie je pre mnohých z nás žiadna novinka, nakoľko územie Slovenska bolo v minulosti rozsiahle.

Slovensko a Slovinsko bola kedysi jedna krajina. Ešte za čias nitrianskeho kniežaťa Pribinu, ktorý pri Blatnianskom jazere vybudoval panónske kniežatstvo Blatnohrad, patrilo terajšie južné územie Maďarska Slovákom. Až maďarské kmene vrazili medzi nás Slovákov-Slovienov a Slovincov klin, ktorý nás ako národ rozdelil a obdobie cez vyše 1000 rokov sa uberáme ako samostatné národy.

Ďalší fakt, ktorý nie je celkom známy širokej verejnosti, je dominantné postavenie slovenského jazyka ku ostatným slovanským národom. V tejto súvislosti spomenieme prácu amerického vedca a lingvistu prof. Pricea, ktorý považoval slovenčinu za kľúč ku všetkým slovanským jazykom“ a za médium na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na kongrese Slavistov vo Varšave. Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina.

Okrem českej skupiny všetky slovanské delegácie odhlasovali poľský návrh: „Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky“. (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989). Ku vyššie uvedeným odborným vedeckým prácam, ktoré pojednávajú o Slovákoch ako o najstaršom slovanskom národe, môžeme uviesť aj historický prameň ruského stredovekého kronikára a letopisca Nestora (1056 – 1114).

Rehoľný mních kyjevského kláštora vo svojej práci Povesti dávnych liet obdobne tvrdí, že Slováci (Sloveni) sú pôvodným a teda najstarším slovanským národom…

 

Poznámka:
Na konci príspevku sú linky o jazykoch, ktorý poukazuje na slovenský jazyk ako najstarší a najťažší čo je ukazovateľom starobylosti a najstaršieho pôvodu. Slovák nebol vždy iba Slovák, ale bol aj Skýt naša vlasť bola Skýtia pred tým ako sa pôvodné kmene dostali na Slovensko!

Rozšírenie príspevku:
Slovák = od SlavianRUS = RUS – RUS I A – RASA, ale nie slavian

 

Indícia I.:
Podľa vysvetlenia v príspevku RUS SLAVIANOV A RUS KYJEVSKÁ sú Slováci skutočne najstarším kmeňom národov Slavianov a majú zaujímavé dejiny a pôvod, viac ako si vieme prestaviť.

Svojou významnosťou na úrovni dnešného Ruska (napríklad knieža Rurik nebol, nepôsobil v Rusku, ale na Slovensku – zjednodušene. Viac presnejšie v príspevku ako som spomenul Kievská Rus) náznakom je, že Slovensko a bývalé územia patriace k dnešnému Slovensku sú jedným nositeľom pomenovania Slovan – Slavian. 

 

Indícia II.:
na Slovenku nachádzame stopy po Tartrárii.

Tartária = Tartari = Vysoké a nízke Tatry

Slovensko = Maličká Tartária = Mailičká Rus. 

 

Indícia III.: 
na Slovensku máme jedinú obec už neexistujúcu, no dnes je zatopená, ktorá nesie meno po setre boha Perúna. Obec Liptovská Mara dnes priehrada. Aká náhoda je, že táto obec sa nachádza v srdci Tatier maličkej Tartárie – kedysi veľkej dŕžavy Tartárie? 

Aj keď sa to dnes nezdá, Slovensku kedysi patrili obrovské územia, dŕžavy, bolo väčšie ako dnes. Neustálymi krádežami o územia sme sa zmenšili do dnešnej podoby, no pravé dejiny sú iné! 

 

Indícia IV: 
Slovensko ŠPZ SK – kedysi Skýtia = Skýti

Kto boli Skýti odkiaľ prišli – viac relácia Ratko Sudecký alebo aj od M. Kapolka – Dejiny najskôr prebehli inak. Ospravedlňujem sa za jednoduchosť objasnenia, cieľom je iba doplniť iné zdroje, príspevky. Odporúčam si ich dohľadať samo štúdiom.

Žádný indoevropský národ ani jazyk nikdy neexistovaly, jen pro zajímavost: Nejstarší dějiny Slovanů začali jako první eliminovat už židovští teoretici a rabíni, neboť jim nezapadaly do jejich národní ideológie vyvoleného národa.

…Žiadny indoeurópsky národ ani jazyk nikdy neexistovali …
Význam rodiny z pohľadu nás samotných

My Slovania máme bohatú mytológiu, plnú duchovnej podstaty a máme svoje dejiny, korene. Prastarý príbeh o stvorení sveta hovorí o tom, ako boh Rod plával vo vlnách chaosu zatvorený v zlatom vajci. Spal a keď sa zobudil zrodil bohyňu Ladu. Pomocou sily lásky rozbil zlaté vajce a začal tvoriť Všehomír… Boh Rod, láska…
Boh stvorenia a prvopočiatku všetkého, u nás Slovanov.
Málokto sa zamyslí nad významom slov, ktoré nás sprevádzajú celý život.
Keď prichádzame na svet, narodíme sa. Matka nás porodí. Stávame sa členmi rodiny. Starajú sa o nás rodičia. Máme súrodencov. Máme svoje rodné meno, miesto narodenia, rodisko.
Jednotlivé rodiny, vytvárajú širšiu rodinu so spoločnými predkami a príbuznými – rod.
A všetky tieto rody sa spájajú v jeden veľký celok – národ.
Národ, ktorý má svoje korene. Slovania svoje božstvá nezatvárali do kamenných stavieb, ale uctievali ich v prírode, vo svätohájoch.
Prinášali im obetné dary z toho, čo sami vyrobili a vypestovali, z úrody ktorú im dávala matka

Zem. Rod, ktorý je základom mnohých slov, je našou duchovnou prapodstatou, ktorú už v skutočnosti mnohí prestali vnímať a vážiť si. Dnes počúvame slová o tom, že tradičná rodina v skutočnosti neexistovala a neexistuje a že je len nástrojom propagandy a hybridnej vojny proti rovnoprávnosti žien.
Myslím si, že je to úplne inak, naopak a v skutočnosti sú takéto tvrdenia nástrojom propagandy a formou hybridnej vojny proti rodinám a národom.
Už v minulosti silnejšie národy potláčali iné. Dialo sa to formou vojen, vyvražďovania a zotročovania, ale aj násilným zavádzaním inej viery. V súčasnosti sa to deje iným spôsobom, prekrúcaním histórie, dehonestáciou hodnôt, tradícií, násilným pretrhávaním rodinných pút, čoho svedkami v súčasnosti sme úplne bežne. Ľudia takýmto spôsobom strácajú svoje rodinné zázemie, vlastné rodné a národné korene, vlasť, domovinu. Stávajú sa ľuďmi bez týchto základných hodnôt, ktoré potrebujú k vlastnému sebaurčeniu.
Akú hodnotu má človek, ktorý stratil rodinu, korene, domov?
Len hodnotu toho, čo vyprodukuje vlastnou prácou.
Ak sa človek týchto hodnôt dobrovoľne zriekne, stáva sa dobrovoľným otrokom.
Otrokom bez ľudskej dôstojnosti, ktorú nenahradia žiadne peniaze ani prepych v ktorom môže žiť.
Tradičná rodina a jej hodnoty vždy tvorili základ spoločnosti.
Vďaka tomu prežil aj náš národ a v súčasnosti má vlastný štát, jazyk, tradície a históriu…
A o toto všetko môže pohŕdaním rodinou a jej hodnotami prísť… S úctou Devana

Zdroje:
Miro Žiarislav Švický:  Návrat Slovenov v duchu a slove
Peter Kuzmišín : Bohovia starých Slovanov.

Vzdelávanie

Likvidácia Slovákov

LIKVIDÁCIA SLOVÁKOV! PREČO SA V RÁMCI P(L)ANDÉMIE ZAMERALI V PRVOM RADE NA NÁS?

TU JE JEDNA Z ODPOVEDÍ NA TO, PREČO SA V RÁMCI SCAMDEMIC – PLÁNOVANEJ PANDÉMIE ZAMERALI (V PRVOM RADE) NA LIKVIDÁCIU SLOVÁKOV?

  1. okrem iného na malinký národík, ktorý nemá funkčnú obranu, nemá vojsko, ale má dobre skorumpovanú vládu.
  2. okrem iného, že Slováci sú vysoko duchovní a rodinne založení, napriek výraznému poklesu v dôsledku ničenia rodín.
  3. Sila súdržnosti rodín pre NWO a očipovanie, je silná prekážka v rozklade národa.

 

Neznámy bojovník svetla zo Síria

Vzdelávanie

Skúmajte sami!!!

Zoznam odporúčanej literatúry:

  • Bystvor, bytie tvorba Slavianov a Árijov , kniha 1 – 6 vydaní
  • Cesta svetlých autor: Andrušenko
  • Nový svet pre človeka: Usanin
  • Slovania: Tulajev
  • Kráľovstvo Slovanov: Orbini