živý človek ...osoba, či občan?

VYSVETLENIE

Aký je rozdiel?

Normálny občan – ovčan

+ občiansky + pas
+ normálny bankový účet

Nemôžeme sa zúčastniť žiadnych rokovaní, čo sa týka projektov z Fondu Prosperity a ani žiadnych iných obchodných rokovaní, ktoré spadajú do agendy GESARA a zmlúv podľa UCC.

Oživený človek – Homo Vivo

+ nový rodný list
+ nový list CLC pas

Základ ku každému finančnému alebo obecne zmluvnému rokovaniu v rámci projektu agendy GESARA, projektu z Fondu Prosperity alebo akýchkoľvek  humanitárnych alebo komerčných aktivít a zmlúv podľa UCC.

Vzdelávanie

Štyri úrovne existenčných skúseností človeka

Dane Rudhay rozdeľuje všetky ľudské aktivity a potreby do štyroch kategórií, štyroch základných na seba nadväzujúcich a sebapropagujúcich úrovní:

*a) úroveň biologická: na nej sa odohrávajú základné funkcie, ako je dýchanie, rozmnožovanie, asimilácia potravy atď.

*b) úroveň spoločensko-kultúrna:  na nej sa ľudské bytosti spájajú do skupín, počnúc národom, štátom, politickými, náboženskými, kultúrnymi, vedeckými organizáciami pôsobiacimi na národnej alebo i nadnárodnej či medzinárodnej úrovni.

*c)  úroveň individuálna: na ktorú sa dostávajú jednotlivci po stretnutí s čímsi mimoriadnym, po predchádzajúcich skúsenostiach zo známeho prostredia do cudzieho, čo v nich prebudí existenčnú krízu. Táto kríza je začiatkom dlhodobého procesu dozrievania a premien osobnosti, na jeho konci sa má jedinec stať rozvinutou, plnohodnotnou osobnosťou.

*d) úroveň transpersonálna: kde sa rozvinutá, plná osobnosť po ďalšej sérii zápasov musí vyčistiť, aby sa stala miestom pretnutia ľudskej dimenzie vedomia a toho, čo môžeme nazvať absolútna transcendencia, zobrazovaná svetelným paprskom vyžarujúcim z hĺbky  vesmíru. Ľudská bytosť sa tak stáva vysoko duchovnou, božskou inšpiráciou.

Vzdelávanie

Občan / osoba

Napr. ,,živý človek,, nadobudol ako objekt akceptovaný svojou svojbytnosťou nový dosah  na rozdiel od pôvodného, ktorý bol skôr definíciou primárnej živočíšnej existencie.

Otroctvo je označenie pre stav neslobody, pri ktorom sú ľudia v tomto stave (otroci) po právnej a faktickej stránke obchodovateľným majetkom zbaveným osobnej slobody, kde  zneužívaná ľudská práca…tento spoločenský stav sa následne nazýva OTROKÁRSTVO.

Právna fikcia je umelo vytvorená skutočnosť, ktorá nenastala, ale právo s ňou spája také právne následky, ako keby sa stala. Úlohou fikcie je spôsobiť také právne následky, ktoré reálne neexistujú. Príkladom je OP – občiansky preukaz.

Aby sa človek — živá bytosť stal OSOBOU/OBČANOM bol použitý trik. Kúzelné slovo znie: právo je založené len na domnienke! Pokiaľ skutočne existujú bytosti z mäsa a kostí, pretože ich v našom svete zastupuje právnu fikciu napr. OP, potom sa dá aspoň predpokladať akási ich existencia. To je ten trik!  V práve sa predpokladá, že človek je osobou/občanom. To spoločnosti stačí! Ďalej sa predpokladá, že ten, kto neprotirečí alebo neodmieta…súhlasí! Je to klasická zmluva založená na tichom súhlase. To je totiž základom fiktívneho právneho systému!

otrok / slamák

právna fikcia ako vymyslená vec

Občan/osoba
Váš súhlas v reálnom svete znamená požiadať systém o službu, predložiť oprávnenie občana vždy v kombinácii. A zaplatiť poplatok.

Rozmeníme si to na drobné:

     * vyplnenie akejkoľvek žiadosti o čokoľvek s kolónkou PODPIS.
 * predloženie OP, kartičky ZP, pasu, VP, PK a rôznych iných dokladov systémom vydaného a schváleného ID, alebo licenčného dokladu s cieľom bližšej identifikácie osoby/občana požadujúceho danú službu. Jedná sa o IMPLICITNÝ SÚHLAS.

Občan/osoba

z praxe….

     * v právnom štáte platí, že osoba, ktorá je účastníkom záväzkového vzťahu sa nemôže zbaviť od svojich povinností z neho plynúcich inak, než pripúšťa daná zmluva či zákon. Podľa zmluvy i zákona ste ako dlžník povinný uhradiť svoj dlh veriteľovi a veriteľ má právo po Vás si úhradu dlhu nárokovať.  

     * Právny štát /angl. rule of law, doslova ,,vláda práva/zákona,,/ znamená taký štát, v ktorom je výkon štátnej moci obmedzený zákonom. Orgány verejnej moci môžu len to, čo im zákon výslovne dovoľuje, zatiaľ čo občan smie konať všetko, čo zákon výslovne nezakazuje.

     * Záväzkovým právom sa rozumie súbor právnych noriem, ktoré regulujú vzájomné práva a povinnosti medzi účastníkmi občiansko-právnych vzťahov. To značí, pokiaľ ty si nesplníš povinnosti, ani mňa to nezaväzuje ich plniť, ak sme v záväzkovom práve.

 

Občan/osoba

     * osoba vzniká pri narodení každého dieťaťa, ktoré je certifikované prostredníctvom rodného listu. Má identické meno. Dátum narodenia a rovnakú adresu ako človek, ale nie je z mäsa a kostí, neexistuje ako človek. Je to SLAMÁK, firma, certifikovaná rodným listom. Vláda ju používa k vytváraniu neuveriteľných súm peňazí. Na rodnom liste sa nachádza registračné číslo, pod ktorým je založené konto, rovnako tak s číslom sociálneho poistenia.

Vzdelávanie

Živý človek

– duchovne vyspelá a vedomá bytosť

– bytosť z mäsa, kostí a krvi

– slobodný, so slobodnou vôľou

– rešpektujúci seba, druhých i prírodu

– milujúci všetko živé

– sebe vlastným sudcom, uznáva zvykové právo (Common Law), Občinové právo a univerzálne (ZÁ) —  kóny

– rozhoduje sa a koná na základe svedomia

– snaží sa byť prínosom pre spoločnosť, je tvorca

– vykonáva vedomú činnosť, ktorá mu prináša radosť

– uznáva duševné hodnoty iné než majetok, peniaze, hmotné statky, pretože je zvrchovaný, sebestačný

– jeho životným poslaním je osobný a duchovný rast a sebavzdelávanie

– pomáha nezištne druhým, dokáže spolupracovať a zdieľať spoločný priestor

– pred nikým sa nepovyšuje ani neponižuje, ale rešpektuje rozdielnosť názorov v duchu ,, ži a nechaj žiť,,

– nenecháva sa ovládať strachom ani inými ľuďmi.

Nie je to únikový mechanizmus pred systémom!!!

Živý človek

Ja som

 • JA SOM hodnota VŠETKÉHO, čo je JA SOM
 • Vnímanie je súkromie v rámci JA SOM
 • Predstavivosť je výtvor JA SOM
 • Vôľa a slovo je tvorenie prostredníctvom JA SOM
 • JA akceptujem, ŽE SOM
 • JA prijímam, ŽE SOM
 • JA SOM s plnou zodpovednosťou, JA SOM
 • JA SOM vôľa a slovo
 • JA SOM v láske, s vďačnosťou, v mieri a transparentnosti
 • JA SOM večná esencia, zhmotnená v tele
 • JA SOM všetko, čo je vedomie JA SOM
 • JA SOM zahrňuje Spirituálne vnímanie, vedomie, stelesnenie
 • JA SOM zahrňuje KVANTOVÉ vnímanie, vedomie, stelesnenie
 • ČISTÁ LÁSKA je frekvencia JA SOM
 • ČISTÁ ENERGIA je pôvodné šírenie frekvencie VŠETKÉHO, čo je JA SOM

Čo je OPPT?

VEREJNÁ dôvera jedného ľudu

 

Single Town Public Trust

VYSVETLENIE

Čo je OPPT?

… OPPT je právna skutočnosť založená na medzinárodnom obchodnom práve, ktorá vytvorila právne aplikačné

dokumenty v ktorejkoľvek z krajín registrovaných ako hospodárske korporácie.

*1.) Vlády sú (boli) korporácie. Fenomén Corporate Governance nie je demonštrovaný len tým, ako sa vlády správajú vo   vzťahu k Governing Trust (v úlohe príjemcu a nie ako správcu), ale toto všetko demonštruje aj dokumentácia!  Official!   Spojené štáty, Kanada, Austrália, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Taliansko, Brazília, Japonsko, Južná Afrika…(a zoznam pokračuje)…., všetky sú právnické osoby so sídlom v Spojených štátoch amerických ako také v SEC – Securities and Exchange Commission American a fungujúci ako také na naše náklady. ,,Systém,, má oligarchický charakter, takže je zameraný len na prospech privilegovanej menšine a je podporovaný prácou zvyšku obyvateľstva.

*2.) Ľudia sú (boli) korporácie.  Pri narodení vaši rodičia podpíšu žiadosť o rodný list, ktorú používa Corporate Governance  na založenie trustu vo vašom mene. Tento trust sa používa ako zábezpeka vytvorením záručného účtu na vaše meno, na ktorý budú poskytnuté finančné prostriedky. Ste príjemcom tejto dôvery…ale nikto vám nepovie, že existuje. Ak nedokončíte zajavenie do veku 7 rokov, vláda spoločnosti vás vyhlási za mŕtveho – podľa námorného práva – a systém vás oficiálne považuje za ,,strateného na mori,,. Naozaj. Korporátna vláda potom prevezme finančnú kontrolu nad vaším majetkom a – použitím seba ako kolaterálu – sa požičiavajú, keď žiadate o bankové financovanie, hypotéky atď. Ste preto povinní pracovať na obnovení prostriedkov a úrokov do systému. Z právneho hľadiska nemáte žiadne práva.

*3.) Masmédiá sú nástrojom, ktorý používajú vlády spoločností na posielanie propagandy priamo k vám domov. Používajú sa na manipuláciu verejného vnímania akcií a nečinnosti CG, na presadzovanie sociálnych noriem, hraníc a správania a na predaj klamstva vytvorením potreby a následnou ponukou produktu, ktorý ju naplní. A neobmedzuje sa to len na médiá… Psychológia starej paradigmy sa posilňuje aj prostredníctvom vzdelávacích  náboženských inštitúcií. Korporácie, vlády a médiá hovoria rovnaké lži.

*4.) V dôsledku toho svetová ekonomická štruktúra je (bola) mechanizmom masového zotročovania. Otroctvo je systém, v ktorom sa s ľuďmi zaobchádza ako s majetkom a sú nútení pracovať. Otroci sú zbavení práva odísť alebo odmietnuť pracovať.

Národný plán obnovy – Globálny plán obnovy

OSOBNÁ IDENTITA = OPPT § UCC

PROJEKTY A FONDY PROSPERITY

MERITOKRATICKÁ SPOLOČNOSŤ

Meritokratický systém: je forma správy, v ktorej sú funkcie (a tiež odmeny), rozdávané podľa schopností.

Meritokracia : je postavená na myšlienke, že výkonové faktory, (úsilie jednotlivca, jeho aktivita, schopnosti, výkonnosť, záujem), hrajú  dôležitejšiu úlohu ak faktory dané, (pohlavie, vek, národnosť, rasová a/alebo príslušnosť a sociálny pôvod.)

Takéto vzdelanie sa nezameriava na vštepovanie názorov alebo naprogramovanie správania, ale na otvorenú myseľ a srdcia ľudí pre bohatstvo civilizácie a dôležitosť tohto bohatstva v procese kontinuity zo starého cyklu do nového                                                    pre súčasný život.

         

Vzdelávanie

OPPT súhrn

OPPT bolo zmrazené a dokumenty sa UILO ( Univerzálne a Medzinárodné právne predpisy),naveky na konci otrokárskeho systému a registrovali svetovú organizáciu Večnej esencie v mene každého živého človeka, božskej inkarnácie, ktorý ju rozpozná a znova potvrdí.

Príjemcovia OPPT sú všetci muži, ženy a deti žijúci na tejto slobodnej planéte a v jej kolektívnej, jednotnej a neodeliteľnej podobe. Preto sa formulácia dôvery odvoláva na prirodzený zákon človeka, pred právom  a pred štátom, podieľa sa na večnom zákone, na Božskom zákone, najvyššie v hierarchii zákonov.

Dokumenty, uložené v UCC sú verejne registrované a riadia sa bežnými administratívnymi postupmi. Každý dokument UCC sa od okamžiku stáva zákonom, pokiaľ zostane nepopierateľný po 28. dňoch. Sú preto ratifikované v zákone dňa 23.1.2013.

S účinnosťou od 23.1.2013 OPPT vykupuje národy v mene všetkých mužov, žien a detí žijúcich a slobodných na zemi. One People s Public Trust oznamuje uzatvorenie svetového bankovníctva a ,,vlády,,. Vracia sa platnosť 13. dodatku Ústavy USA, ktorý ruší otroctvo.

Výsledok akcie OPPT1776, ktorá právne vyplýva z prísahy 3 správcov, ktorí prisahajú, že budú jednať v mene večnej esencie, o obnovia vesmírne ,,zá-kony,, a vrátia všetko späť do fondu jedného ľudu, ktorý je predmetom dôvery. Príjemcovia sú označení ako živí a slobodní muži, ženy a deti zeme. Všetko tvorí nepopierateľný zákon.

V roku 2012, skoro po 2 rokoch šetrenie bolo ukončené exekučné konanie všetkých ,, štátnych a súkromných korporácií,, a bánk tromi správcami. Heater Ann si najala ministerstvo financií pre finančné vyšetrovanie. Bolo zozbieraných 50 dokumentov nazvaných FINAL BULLET. Nápravy systému nie sú vyvrátené ani zamietnuté.

Odhalili a preukázali podvodné finančné a obchodné špekulácie, ktoré porušili platnú legislatívu, na ktorú sa musí odvolávať v UCC. Tieto praktiky sú priamo nepopierateľnou príčinou systému finančného dlhového otroctva.  Všetky podniky, vrátane vlád a bankových systémov, boli vytlačené používaním ich vlastných (podvodných) mechanizmov na reguláciu obchodu.

    3. júna 2011 vydaný FINAL PARADIGM REPORT autori: advokátka Heater Ann Tucci-Jarrfová, počítačový expert Caleb Paul Skinner, naturopat Hollis Randal Hillner. Americký bankový systém je medzinárodne riadený niekoľkými centrami, podporovanými Americkou vládou. Jedná sa o najväčší podvod a ZLOČINY PROTI  ČLOVEKU na PLANETÁRNEJ ÚROVNI.

UCC 1 – 201, odst.27 
    ,,Osobou,, sa rozumie iná právnická, alebo komerčná osoba. ,,Osoba,, znamená jednotlivec, korporácia, obchodný trust, majetok, trust, partnerstvo, s.r.o., združenie, spoločný podnik, vládnu jednotku, agentúru, alebo nástroj, verejnú korporáciu, alebo akýkoľvek iný právny alebo komerčný subjekt.
Prvá poblikácia UCC 1952.

     V roku  1930 vznikol BIS (Bank for International Settlements)
Zakladajúci členovia: Lionel Walter Rothschild, Prescott Bush, Rockefeller, Jiří V. kráľ Anglicka, Alfonso XIII. Kráľ Španielska, Claus Felix von Amsberg holandský šľachtic, Viktor Emanuel III. Vytvorenie sekundárneho trhu (skrytého trhu). BIS poskytuje a riadi predpisy pre takmer všetky svetové centrálne banky, okrem suverénnych štátov.

     Od r. 1871 sa presúva mocenský vplyv Európy do USA. Rodina Rothschildovcov financuje vlády vďaka svojim bankám v Londýne, Paríži, Viedni a Neapoli. Poberajú úroky z vládnych dlhopisov z Napoleonských vojen (najviac z Anglicka). Washington DS sa stáva novým stredobodom sveta.

Veľká francúzska revolúcia 1789
vzbura proti cirkvi a šľachte, ukončenie absolutizmu. Oslobodenie politických väzňov z pevnosti Bastila 14.júl 1789 a dobitie pevnosti. Zavedenie oslovenia ,,občan,, 22. septembra 1792 Vyhlásenie Republiky. Rok 1793 bol popravený gilotínou Ludvik XVI. a Maria Antoinetta ( dcéra Márie Terézie).

Rakúsko Uhorsko po roku 1780
tolerančný patent (tolerancia nekatolíckych spôsob viery: luteránstvo, kalvínstvo, atď.). Zrušenie nevoľníctva (voľné sobáše a pohyb), Jozefínsky kataster (súpis majetku), upravená Robota (nové práce za mzdu), patent o povinnosti nemenného priezviska.

Rok 1776 v Rakúsko Uhorsku
povinná školská dochádzka (školský systém a celá koncepcia školstva neprešla až dodnes žiadnou reformou), povinná 30. ročná armádna služba. ROBOTA (povinnosť pre osoby bez vlastníctva pracovať pre majetných), NEVOĽNÍCTVO (zákaz voľného pohybu).

Rok 1776  Vzostup ľudských práv
ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú nenastaviteľné, neodňateľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. V roku 1781 sa ruší 13. dodatok Ústavy zakazujúci otroctvo a pôvodný Trust 1776.

Rok 1666 ( odvodzuje sa 666) kráľ Karol II. Zlomový zákon Cestui Que Vie Act – ten, kto Žije.
Britská kráľovská rodina vydáva protiopatrenia pre udržanie pozemku, ktoré bolo odovzdané šľachte. Šľachtic odíde do vojny(krížové výpravy), pokiaľ sa nevráti, je do 10 rokov prehlásený za mŕtveho a všetok majetok prechádza na kráľovskú rodinu. Veľký požiar Londýna znamená Nové usporiadanie a tvorba novej svetovej histórie, ako ju poznáme v dnešnej dobe.

Rok 1481 pápež Sixtus IV.
Ľudské bytosti podliehajú nútenej správe. Pápež udeľuje kráľom dobro ľudskej bytosti (ale stále sú otrokmi v očiach      pápeža). Majetky môže vlastniť len šľachta (pápež). Všetci sú vyhlásení za mŕtvych aj duchovne.

     ************************************************************************************************

     

HISTORIE ,, ŽIVÝCH ĽUDÍ,, ….  Zákona mora
1.Nicejský Kocnil rok 325 zvolaný cisárom rímskym Konstantinom I.. Pôdne mestá Nicaea, dnešný Iznik, Turecko. Jednotná doktrína ,, ,,Nicejské vyznanie viery,,. Tvorba prvej reformy ucelenej Biblie, kde sa vyberalo z mnohých starých zväzkov a evenjelií.

Dôležité právne pojmy … Zákonný vs. Právny
Výraz ,, Zákonný,, jasne naznačuje etický obsah než slovo ,, Právne,,…,,Legálne,,. PrávneLegálne označuje iba zhodu s technickými alebo formálnymi pravidlami, zatiaľ ,, Zákonný,, značí morálnu podstatu alebo etickú prípustnosť.

 • Právny – Legálny sa používa ako synonymum slova konštruktívny, Zákonný nikdy.
 • LAWFUL vs. LEGAL
 • Lawful – zákonný odkazuje na podstatu práva. Zákonný čin je povolený, sankcionovaný,     alebo zákonom zakázaný.
 • Legal – Právny odkazuje na formu práva. Právny úkon sa vykonáva v súlade s formami a zvyklosťami práva, prípadne technickým spôsobom. V tomto zmysle sa ,,nezákonné,, rovná ,,neplatné,,